Innowacje

 

„Z kulturą mi do twarzy” - innowacja na bazie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Składa się z trzech modułów:
Moduł I: W krainie muz,
Moduł II: Piękno regionu,
Moduł III: Kocham, lubię, szanuję.
W terminie od 1 października 2021 roku do 14 maja 2022 roku nasze przedszkole będzie realizowało ogólnopolski projekt. Ma on na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Podejmowane w ramach projektu aktywności mają za zadanie wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Istotnym założeniem jest wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie przedszkolaka ku wartościom.

"Z Bum Bum Rurkami przez świat"- autor Beata Siwicka

Przedszkolaki zapoznają się z wieloma sposobami wykorzystania Bum Bum Rurek jako akompaniamentu i jako rekwizytu podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, zorganizowanych, spontanicznych i improwizowanych, ale także skorelowanych np. z wprowadzaniem np. w szeroko pojęty świat sztuki (literatura, teatr, muzyka, cyrk itd.), w świat liter i nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, innej. Bum Bum Rurkowe zabawy i nauka poprawią koordynację wzrokowo-ruchowo -słuchową, rozwiną różne formy ekspresji, wyobraźnię muzyczną oraz nauczą współpracy w grupie. Dzieci nauczą obcować się z rytmem, harmonią, melodią wykorzystując Bum Bum Rurki. 

Język angielski - Ja to czuję! English - I can feel it! - autor Patrycja Izabela Ciborowska

Celem innowacji jest wyrażanie zrozumienia języka słyszanego poprzez czynny udział w zabawach: muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych. Umożliwi to dzieciom przyswajanie języka obcego w sposób naturalny, który pozwala z łatwością naśladować nowe dźwięki intonacyjno-artykulacyjnie nie obawiając się popełnianych błędów.

 

2020/2021

"Ekologiczna podróż po Polsce" - autor Teresa Puciłowska

Poznanie piękna różnych regionów Polski. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej geograficznej, kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

 

"Piękna Nasza Polska Cała" - autor Ludmiła Fabiszewska, na potrzeby placówki opracowała Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.